การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2562

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2562

เว็บไซต์รายละเอียดการรับสมัคร TCAS 2562 รอบที่ 3 (คลิ๊กที่นี่)

ระเบียบการรับสมัคร (คลิ๊กที่นี่)

สาขาที่เปิดรับสมัครในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

1. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ต้องไม่ตาบอดสีขั้นรุนแรง)
4. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
5. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
6. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
7. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว
8. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

แนะแนวการศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์

งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. 0-3810-2643 และ 0-3810-2721
โทรสาร 0-3810-2721 http://regservice.buu.ac.th/index.html

ฝ่ายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. 0-3810-2222 ต่อ 3328 https://www.facebook.com/BuraphaEngineering/
Add Line ID : Engineering BUU ที่ QR Code