การดำเนินการขอเข้าทดสอบวัดความรู้ฯ สาหรับนิสิต ทล.บ. ปีการศึกษา 2559

ด้วยคณะวิศวฯ กำลังจะจัดการทดสอบวัดความรู้ฯ สำหรับนิสิต ทล.บ. ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 โดยมีกำหนดสอบในวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 17-18 ธ.ค. 59 (เปิดรับใบคำร้องวันที่ 1-11 ธ.ค. 59)

ขั้นตอนการดำเนินการขอเข้าทดสอบวัดความรู้ฯ สาหรับนิสิต ทล.บ. ปีการศึกษา 2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแจ้งขั้นตอนการดำเนินการขอเข้าทดสอบวัดความรู้ฯ สาหรับนิสิต ทล.บ. ดังนี้
1. นิสิตเขียนใบคำร้องขอเข้าทดสอบวัดความรู้ฯ (ใบคำร้องและปฏิทินการทดสอบวัดความรู้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้)
2. นิสิตชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบวัดความรู้ฯ ในอัตรารายวิชาละ 200 บาท โดยให้โอนจากบัญชีชื่อของนิสิตเท่านั้น เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา” สาขาแหลมทอง บางแสน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 386-0-37451-6 โดยให้โอน ได้ 3 ช่องทาง คือ โอนผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร, โอนทาง ATM และโอนผ่านระบบ online ทั้งนี้ให้โอนเงินระหว่างวันที่ 1-11 ธันวาคม 2559 เท่านั้น
3. ยื่นใบคำร้องพร้อมแนบหลักฐานการจ่ายเงินทางธนาคาร (เอกสารตามข้อ 1 และ 2) ที่เคาท์เตอร์ชั้น 3 สานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ให้นิสิตเย็บแม็กหลักฐานการจ่ายเงินทางธนาคารไว้ด้านหน้าใบคำร้อง) ให้ยื่นระหว่างวันที่ 1-11 ธันวาคม 2559 เท่านั้น

หมายเหตุ :
1. หากนิสิตชำระเงินทางธนาคารแล้ว ต้องรีบยื่นใบคำร้องพร้อมหลักฐานการจ่ายเงินภายในวันทำการถัดไป (สาคัญ)
2. หากนิสิตชำระเงินวันที่ 11 ธันวาคม 2559 ต้องรีบยื่นใบคำร้องพร้อมหลักฐานการจ่ายเงินภายในวันเดียวกัน ก่อนเวลา 15.30 น.
3. หากทางคณะตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินทางธนาคารของท่านแล้ว ไม่มีการโอนเงินเข้ามาจริง คณะฯจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
4. หากนิสิตโอนเงินไม่ครบตามรายวิชาในใบคำร้อง ให้นิสิตไปโอนเพิ่มให้ครบ แล้วจึงนำเอกสารมายื่นอีกครั้งภายในเวลาที่กำหนด
5. ให้นิสิตตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ และตารางสอบ ที่เว็บไซต์คณะฯ www.eng.buu.ac.th ตั้งวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป