การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565

📌 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดี และคณะผู้บริหารคณะฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565 ดังรายนามต่อไปนี้1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล (ประธานกรรมการ)2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ศรีญาณลักษณ์ (กรรมการ)3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ เจริญพันธ์ (กรรมการ)ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ชั้น 6 อาคารเกษม จาติกวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์

🙏 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบคุณ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพาในการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มา ณ โอกาสนี้ด้วย