การนำเสนอผลการวิจัย โครงการประเมินความต้องการกำลังคนของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 – 12.15 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมเป็นวิทยากรในงานนำเสนอผลการวิจัย โครงการประเมินความต้องการกำลังคนของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (ระยะที่1) ร่วมกับ ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์ศิวะ หงษ์นภา ทีมวิจัยด้านการประเมินความต้องการกำลังคน และ ผศ.ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว โดยมี ดร.อภิชาติ ทองอยู่ ประธาน EEC HDC เป็นประธานในงานดังกล่าว ณ ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ