การประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนเครือข่ายศูนย์ระบบรางในพื้นที่ EEC

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.00 น. คณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนเครือข่ายศูนย์ระบบรางในพื้นที่ EEC ได้ประชุมขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรเพื่อรองรับความตร้องการตามอุปสงค์ (demand driven education) ของภาคอุตสาหกรรมระบบรางในเขตพื้นที่ EEC ซึ่งอุตสาหกรรมระบบรางเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการส่งเสริมการค้า การลงทุน และการอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการของภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC ที่สอดคล้องกับประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต หนึ่งในประเด็นหลักในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยมี ดร. ชิต เหล่าวัฒนา เป็นประธาน การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 6 อาคารเกษม จาติกวณิช มหาวิทยาลัยบูรพา