การประชุมชี้แจงการฝึกงานภาคฤดูร้อน ฝึกสหกิจศึกษา และการใช้ระบบแจ้งความประสงค์ฝึกงาน

เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดการประชุมชี้แจงการฝึกงานภาคฤดูร้อน ฝึกสหกิจศึกษา และการใช้ระบบแจ้งความประสงค์ฝึกงาน ณ ห้องประชุม 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับนิสิตเกี่ยวกับการฝึกงานในรูปแบบต่าง ๆ แนะนำระบบแจ้งความประสงค์ฝึกงาน ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เป็นประธานในพิธีและบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตในหัวข้อ “แนวโน้มความต้องการกำลังคนและการได้งานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยาย ได้มีการบรรยายในหัวข้อ ความแตกต่างระหว่างการฝึกงานภาคฤดูร้อน กับฝึกสหกิจศึกษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เกณฑ์การฝึกงานของแต่ละสาขาวิชา โดย อาจารย์ผู้แทนฝ่ายพัฒนานิสิตแต่ละสาขา และขั้นตอนการเข้าใช้ระบบแจ้งความประสงค์ฝึกงาน โดย นางวธัญญา ลุนชัยภา