การประชุมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ บริษัท KSI SOLUTION จำกัด

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 คุณชาย บูรณจิตร์ภิรมย์ ตำแหน่ง CMO บริษัท TKK CORPORATION จำกัด และคุณฉวีวรรณ จิรวุฒินันท์ ตำแหน่ง CEO บริษัท KSI SOLUTION จำกัด บริษัทผู้นำทางด้าน Factory Automation และ System Integrator เข้าพบ ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดี และ ดร.ทนงศักดิ์ เทพสนธิ รองคณบดี เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านการศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การอบรบและการจัดทำหลักสูตรเพื่อสร้างบุคลากรด้าน SI (System Integrator) การจัดสหกิจศึกษา การร่วมมือในกิจกรรมของ Automation Park ที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และบริษัท Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) จำกัด ซึ่งคาดว่าความร่วมมือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างยิ่ง ในการนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอขอบคุณ คุณปวีย์ภัทร วัฒนศิริเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Qualiwood จำกัด ศิษย์เก่ารุ่นที่ 8 ผู้ประสานงานให้การหารือความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้น