การประชุมหารือการดำเนินงาน Automation Park ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับบริษัท Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) และผู้แทนจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 12 ส่วนงาน ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงาน Automation Park ซึ่งจะเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนในด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ในอนาคตต่อไป

รายชื่อส่วนงานที่เข้าประชุม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
สถาบันไทย-เยอรมัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) Co.,Ltd.