การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ บริษัทแคนาเดียน โซลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดี และคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ บริษัทแคนาเดียน โซลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน“โครงการสหกิจศึกษาวิศวกรรมศาสตร์”เป็นโครงการที่มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เพื่อให้นิสิตสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์จริงภายใต้การแนะนำจากผู้มีประสบการณ์และยังเป็นการฝึกให้นิสิตได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร และระบบการทำงานในภาคอุตสาหกรรมซึ่งไม่สามารถหาได้ในห้องเรียนหรือห้องทดลอง และส่งผลให้นิสิตมีการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม โดยการปฏิบัติโครงการสหกิจศึกษาในสถานประกอบการข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งของของหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และนางศรีวิภา ทับทิมทอง ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท แคนาเดียน โซลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว โดยมี ดร.สัญชัย เอียดปราบ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และนายชญานิน เนตรภักดี เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสรรหาว่าจ้าง บริษัท แคนาเดียน โซลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามในพยานของทั่ง 2 ฝ่าย หลังจากเสร็จพิธีได้มีการเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของโรงงานอีกด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการลงนามในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนกำลังคนสู่ภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  ต่อไปในอนาคต