การสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างบริษัท Delta Electronics (Thailand) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้พัฒนาความร่วมมือกับบริษัท Delta Electronics (Thailand) ในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านระบบอัตโนมัติให้แก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยบริษัท Delta Electronics (Thailand) ได้ทำการบริจาคชุดฝึกระบบอัตโนมัติ จำนวน 12 ชุด ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากนั้นจะมีการจัดฝึกอบรมและลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการต่อไป เชื่อว่าความร่วมมือนี้จะนำมาซึ่งการพัฒนากำลังคนที่จะเป็นกำลังสำคัญให้แก่อุตสาหกรรมใน EEC ต่อไป
ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ต้องขอแสดงความขอบคุณ บริษัท Delta Electronics (Thailand) ไว้ ณ ที่นี้ และขอขอบคุณ คุณยงยุทธ ภักตร์ดวงจันทร์ ผู้อำนวยการแผนกบริหารและทรัพยากรบุคคล คุณเกษมสันต์ เครือธร Regional Senior Manager Industrial Automation บริษัท Delta Electronics (Thailand) ผู้ช่วยประสานงานให้โครงการดี ๆ เช่นนี้เกิดขึ้น