กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รูปแบบ Online ผ่าน Youtube/Facebook โดยมีคณบดีคณะวิศวกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล และหัวหน้าภาควิชา กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่

หลังจากกล่าวต้อนรับเสร็จสิ้นได้มีพิธีมอบโลห์ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้แก่คุณพรพนา รัตนเชษฐ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ และได้กล่าวแนะนำสมาคมศิษย์เก่า

แนะนำแนวทางการวางแผนการเรียนเบื้องต้น การลงทะเบียนเรียน ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา โดย ดร. ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชี้แจงการเข้า LMS วิชาเคมี 50210164 เคมีสำหรับวิศวกรรม และวิชา 50210264 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรรม โดย อ.ปฎิภาณ บุญรวม แนะนำแนวทางการใช้ชีวิตในระหว่างเรียน การทำกิจกรรม การขอรับทุนการศึกษา และระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. 2552 แนะนำ ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับนิสิตได้แก่ ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กองกิจการนิสิต กองทะเบียน โดย ดร. สัญชัย เอียดปราบ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และปิดท้ายด้วยกิจกรรมรุ่นพี่พบน้องปี 1 แนะนำสถานที่ต่าง ๆ ในคณะและมหาวิทยาลัย เช่น อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสมุด โรงอาหาร โรงพยาบาล กองทะเบียน กองกิจการนิสิต และอื่นๆ รวมถึงตอบปัญหาข้อสักถามจากน้อง ๆ นิสิตปี 1 โดย สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์