คณบดี และผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดี และผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2561 ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 1. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจามรี ธีรตกุลพิศาล ประธานกรรมการประเมินฯ 2. ดร.พิมลพรรณ เลิศล้ำ กรรมการ 3. ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน กรรมการ 4. ดร.ปิติ โรจน์วรรณสินธุ์ เลขานุการ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ชั้น 6 อาคารเกษม จาติกวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินฯ ที่ได้ช่วยให้ความรู้ ชี้แนะแนวทาง และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคณะฯ มา ณ โอกาสนี้