คณะกรรมการมูลนิธิ เสนาะ อูนากูล เยี่ยมชม Automation Park

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับ ดร. เสนาะ อูนากูล และคณะกรรมการมูลนิธิ เสนาะ อูนากูล ในการเยี่ยมชมสถานที่ตั้ง Automation Park ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมี ดร.ภัคพงศ์ จันทเปรมจิตต์ และทีมงาน ได้นำเสนอแนวทางการจัดตั้ง Automation Park และนำชมสถานที่ โดยหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้เยี่ยมชมบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยบูรพา และบรรยายสรุปการจัดตั้ง Genomic Center ณ คณะเภสัชศาสตร์ ก่อนเข้าประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ เสนาะ อูนากูล ที่ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร. เวลา 10.30 – 12.00 น. ต่อไป