คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ นักวิจัย ที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมีผลงานทางวิชาการที่โดดเด่น ประจำปี 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ ผู้ได้รับรางวัลดังรายนามต่อไปนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล วีระนพนันท์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับรางวัลระดับดีมาก (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)

  • รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  • ผลงานเรื่อง “ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพเพื่อการเปลี่ยนสารฟีนอลลิคเป็นสารเคมีมูลค่าสูงและการสร้างเทคโนโลยีตรวจวัดยาปราบศัตรูพืชแบบแม่นยำ”(Biocatalyst for Conversion of Phenolic Compounds to Valuable Chemicals and Pesticide Detection Technology).

รางวัลนักวิจัยดีเด่น รุ่นพี่ (อายุการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี) ผู้ตีพิมพ์บทความวิจัยในฐานข้อมูล Scopus และอยู่ใน Q1 ที่มีค่าดัชนีผลกระทบสูงสุด และเป็นFirst/Corresponding Author ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้แก่ รศ.ดร.สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลนักวิจัยดีเด่น ดาวรุ่ง (อายุการปฏิบัติงานน้อยกว่า 7 ปี) ผู้มีผลงานจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จ านวนสูงสุด ประจำปีพ.ศ. 2565 ได้แก่ ดร.สันติ โพธิ์ศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์