คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนง ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ เลขที่ตำแหน่ง ๙๑๓๒๘ ดังนี้

 

ลำดับ

ที่

เลขประจำตัว

สอบ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

๐๐๑

๐๐๒

๐๐๓

นางสาวพัฐพศิญา  อัมพวานนท์

นายอนุรักษ์  จันทร์แก้ว

นางสาวสุณัฐฐา  วิงวอน

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

โดยมีขั้นตอนและกำหนดการ ตามข้อ ๙. กำหนดการสอบคัดเลือก ของประกาศรับสมัครฯ

และมาพบฝ่ายบุคคล ณ สำนักงานคณบดี อาคารเกษม จาติกวณิช ชั้น ๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30-8.45 น. โดยพร้อมเพียงกัน

ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ …