คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 91328 จำนวน 1 อัตรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

 

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา (เลขที่ตำแหน่ง ๙๑๓๒๘)

ลำดับที่ ๑ เลขประจำตัวสอบ ๐๐๓   นางสาวสุณัฐฐา  วิงวอน        

 

ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่มีชื่ออยู่เหนือเส้นมารายงานตัวที่งานบุคคล สำนักงานคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยบูรพา  โทร. ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๓๓๐๐
ภายในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ในวันและเวลาปฏิบัติงาน หากพ้นกำหนดแล้ว จะถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียดคลิกที่นี่