คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง 4455

ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่  ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง เลขที่ตำแหน่ง ๔๔๕๕

สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๑ อัตรา นั้น บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว

 

จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง

เลขที่ตำแหน่ง ๔๔๕๕

รายละเอียด คลิกที่นี่

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย โดยมีขั้นตอนและกำหนดการ ตามข้อ ๘.

(ดูจากประกาศรับสมัคร) โดยทดสอบคัดเลือก ในวันพุธที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.  เป็นต้นไป (ให้มาก่อนเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที)

ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้น ๑ ห้อง ME-๑๐๕ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทั้งนี้ ขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลการคัดเลือก จากเดิม วันจันทร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เปลี่ยนแปลงเป็น วันอังคารที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ที่ website http://www.eng.buu.ac.th หรือ http://calendar.buu.ac.th/hcontent.php?cid=6