คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ณ ห้อง 801 อาคารเกษม จาติกวณิช โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ได้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนองต่อ EEC และในช่วงท้ายได้มีการสักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยความเป็นกันเอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ คณะดูงานจะได้เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนากำลังคน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น