คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มอบสิ่งประดิษฐ์ตู้ความดันลบสำหรับเตียงผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ให้แก่โรงพยาบาลชลบุรี โดยมี บริษัทมหาชนจำกัด แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส ร่วมสนับสนุนการผลิต

เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบสิ่งประดิษฐ์ตู้ความดันลบสำหรับเตียงผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ให้แก่โรงพยาบาลชลบุรี โดยมี นายแพทย์คุณากร วงศ์ทิมารัตน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านกิจกรรมพิเศษและลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลชลบุรี เป็นตัวแทนในการรับมอบครั้งนี้ โดยมีการฝึกอบรมการใช้งานและการประกอบตู้ความดันลบสำหรับเตียงผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ให้แก่ทีมงานจากโรงพยาบาลชลบุรี ให้ความรู้โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ และคณะทำงาน เพื่อที่ผู้ใช้งานจากโรงพยาบาลจะสามารถนำตู้ความดันลบที่ได้ไปติดตั้งและใช้งานได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในเวลา 10.30 น. บริษัทมหาชนจำกัด แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส ได้มอบทุนสนับสนุนการผลิตตู้ความดันลบสำหรับเตียงผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา และเยี่ยมชมการผลิต ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีคุณประวิตร จิตรปัญญา หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออก และคุณ สมภพ กิตติวิรุฬห์วัฒน ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย ภาคตะวันออก เป็นตัวแทนในการมอบทุนสนับสนุนในครั้งนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมใจสู้ภัย COVID-19