คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง 1 อัตรา

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง

เลขที่ตำแหน่ง ๔๔๕๕ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติ : ต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม ดังประกาศที่แนบ)

 

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัคร และสมัครด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นมายื่นใบสมัครแทน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น ๓ อาคารเกษม จาติกวณิช มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์

๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๓๓๐๐, ๓๓๑๑ ในวันและเวลาทำการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ website http://www.eng.buu.ac.th  หรือ http://calendar.buu.ac.th/hcontent.php?cid=6

กำหนดสอบคัดเลือก วันพุธที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

ใบสมัครงาน คลิกที่นี่