ดร.นพพล วีระนพนันท์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัล Emerging Investigator 2019 จาก Royal society of chemistry (RSC) ประเทศอังกฤษ

ดร.นพพล วีระนพนันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับคัดเลือกตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง Enabling tools for continuous-flow biphasic liquid–liquid reactionในวารสาร Reaction Chemistry & Engineering ซึ่งเป็นวารสารของ Royal society of chemistry(RSC) ประเทศอังกฤษ โดยทาง Board members ได้คัดเลือกนักวิจัยจำนวน 27 คนทั่วโลกเพื่อรับรางวัล (Emerging Investigator 2019) และ ดร.นพพลวีระ นพนันท์ คือ 1 ใน 27 คนที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้