ดร.เสนาะ อูนากูล อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา และประธานคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เยี่ยมชมการดำเนินงานของ ศูนย์การเรียนรู้อัตโนมัติ EEC Automation Park คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ดร. คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้การต้อนรับ ดร.เสนาะ อูนากูล อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา และประธานคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คุณหญิงนงนุช อูนากูล คุณดวงแก้ว ไกรตระกูล และอาจารย์อภิเนตร อูนากูล จากมูลนิธิเสนาะ อูนากูล ในการเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้อัตโนมัติ EEC Automation Park คณะวิศวกรรมศาสตร์ และได้เยี่ยมชม พื้นที่จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ Eastern Seaboard สู่ EEC ภายในอาคารหอศิลปะและวัฒนธรรมภาตตะวันออก และศูนย์ Ai Hospital อาคารวิจัยทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามลำดับต่อไป