ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 7 พฤษจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 11.30-12.00 น. ผศ. ดร. ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดี คณะผู้บริหาร และ บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ในการพบปะเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเกษม จาติกวณิช ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่อไป