ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้คณะ

คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สนใจ ส่งข้อเสนอโครงการ จำนวน 1 ชุด ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ประกาศกำหนด

 • ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบที่ 2)  เอกสารที่เกี่ยวข้อง : ประกาศทุน / แบบเสนอโครงการ / บันทึกข้อความนำส่ง
  • ทุนระดับปริญญาตรี จำนวน 4 ทุน
  • ทุนระดับบัณฑิตศึกษา (ประเภท ก) จำนวน 4 ทุน
  • ทุนระดับบัณฑิตศึกษา (ประเภท ข) จำนวน 4 ทุน
 • ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนา (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามประเภทโครงการ  ดังนี้ เอกสารที่เกี่ยวข้อง : ประกาศทุน / แบบเสนอโครงการ / บันทึกข้อความนำส่ง
  • ทุนพัฒนาเครื่องมือวิจัย เปิดรับจำนวน 5 ทุน
  • ทุนพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ เปิดรับจำนวน 2 ทุน
  • ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหม่ ไม่จำกัดจำนวนทุน (เปิดรับตลอดปี)
  • ทุนสร้างนักวิจัยรุ่นกลาง
   • ประเภท ก เปิดรับจำนวน 3 ทุน
   • ประเภท ข เปิดรับจำนวน 3 ทุน

ประกาศหลักเกณฑ์ทุนวิจัยเงินรายได้คณะ ปีงบประมาณ 2560

 1. หลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันและการวิจัยในชั้นเรียน
 2. หลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
 3. หลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 4. หลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนการผลิตตำราและหนังสือ
 5. หลักเกณฑ์การให้ทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
 6. หลักเกณฑ์การให้ทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติต่างประเทศ
 7. หลักเกณฑ์ทุนสนับสนุนโครงงานวิจัยสำหรับนิสิตปริญญาตรี
 8. หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ