หลักเกณฑ์การให้ทุนต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (สามารถโหลดรายละเอียดได้ตามหัวข้อทุน)

  1. หลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  2. หลักเกณฑ์การให้ทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  3. หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  4. หลักเกณฑ์ทุนสนับสนุนโครงงานทางวิศวกรรมสำหรับนิสิตปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  5. หลักเกณฑ์การให้ทุนประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  6. หลักเกณฑ์การให้ทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สนใจที่จะยื่นขอรับทุน โปรดติดต่อฝ่ายวิจัย เบอร์ 3313 หรือที่อีเมล์ panidap@eng.buu.ac.th เพื่อรับแบบฟอร์มการรับทุน (เนื่องจากมหาวิทยาลัยออกประกาศใหม่ แบบฟอร์ม/สัญญารับทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะจึงมีการปรับแก้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย)

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับ ทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564