หลักเกณฑ์การให้ทุนต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ  2562

  1. หลักเกณฑ์การให้ทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติต่างประเทศ
  2. หลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา
  3. หลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันและการวิจัยในชั้นเรียน
  4. หลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริม ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
  5. หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์บทความวิจัย และบทความวิชาการ
  6. หลักเกณฑ์ทุนสนับสนุนโครงงานทางวิศวกรรมสำหรับนิสิตปริญญาตรี
  7. หลักเกณฑ์การให้ทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สนใจที่จะยื่นขอรับทุน โปรดติดต่อฝ่ายวิจัย เบอร์ 3313 หรือที่อีเมล์ panidap@eng.buu.ac.th เพื่อรับแบบฟอร์มการรับทุน (เนื่องจากมหาวิทยาลัยออกประกาศใหม่ แบบฟอร์ม/สัญญารับทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะจึงมีการปรับแก้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย)

027-2562 ประกาศทุนนำเสนอผลงาน ปีงบ 2562
028-2562 ประกาศทุนวิจัยและพัฒนา ปีงบ 2562
029-2562 ประกาศทุนวิจัยสถาบันและการวิจัยในชั้นเรียน ปีงบ 2562
030-2562 ประกาศทุนวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ปีงบ 2562
031-2562 ประกาศเกณฑ์การให้เงินรางวัลตีพิมพ์ฯ ปีงบ 2562 ของคณะ
032-2562 ประกาศทุนสนับสนุนโครงงานทางวิศวกรรมสำหรับนิสิต ป.ตรี ปีงบ 2562
037-2562 หลักเกณฑ์ให้ทุนนำเสนอผลงานฯ สำหรับนิสิตฯ62