หลักเกณฑ์การให้ทุนต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (สามารถโหลดรายละเอียดได้ตามหัวข้อทุน)

 1. หลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  เอกสารขอรับทุน
 2. หลักเกณฑ์การให้ทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  เอกสารขอรับทุน
 3. หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  เอกสารขอรับทุน
 4. หลักเกณฑ์ทุนสนับสนุนโครงงานทางวิศวกรรมสำหรับนิสิตปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  เอกสารขอรับทุน
 5. หลักเกณฑ์การให้ทุนประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  /////// หลักเกณณ์การให้ทุนประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 2)
  เอกสารขอรับทุน
 6. หลักเกณฑ์การให้ทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  เอกสารขอรับทุน
 7. หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนางานวิจัยเชิงประยุกต์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  เอกสารขอรับทุน
 8. หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนางานวิจัยพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  เอกสารขอรับทุน
 9. หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยและนวัตกรรมสู่ภาคอุตาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  เอกสารขอรับทุน
 10. หลักเกณฑ์ทุนสนับสนุนโครงงานทางวิศวกรรมสำหรับนิสิตปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  เอกสารขอรับทุน

ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สนใจที่จะยื่นขอรับทุน โปรดติดต่อฝ่ายวิจัย เบอร์ 3313 หรือที่อีเมล์ panidap@eng.buu.ac.th เพื่อรับแบบฟอร์มการรับทุน (เนื่องจากมหาวิทยาลัยออกประกาศใหม่ แบบฟอร์ม/สัญญารับทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะจึงมีการปรับแก้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย)