นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ฉากกั้นป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค Covid-19

เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 ดร.สัญชัย เอียดปราบ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ฉากกั้นป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคสำหรับการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ ให้แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็นการป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับแบบฉากให้เหมาะสมตามลักษณะการใช้งานตามความต้องการของบุคลากรทางแพทย์ที่ใช้งาน ซึ่งการออกแบบและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์นี้ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินบริจาคของทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี รศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นตัวแทนในการรับมอบสิ่งประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย