นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเครื่องกล ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33

ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2562 นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเครื่องกล ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยของศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน ในการประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ณ โรงแรมโรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี ในหัวข้อต่อไปนี้
1. วิธีการหาค่าต่ำสุดของตัวเลขเอ็นโทรปีเจนเนอเรชั่นสำหรับครีบตามแนวยาวที่มีโปรไฟล์สี่เหลี่ยม (Entropy Generation Number Minization Method for Longitudinal Fins of Rectangular Profile) ผู้ดำเนินการได้แก่ นายวัชรากร จันทร์ฟอง นายสรายงค์ เหลืองวรา นางสาวหัทยา เรียงสันเทียะ และนายศราวุธ ปลุกใจ

2. วิธีการหาค่าต่ำสุดของตัวเลขเอนโทรปีเจนเนอเรชั่นสำหรับครีบตามแนวยาวที่มีโปรไฟล์สามเหลี่ยม (Entropy Generation Number Minimization Method for Longitudinal Fins of Triangular Profile) ผู้ดำเนินการได้แก่ นายวัชรากร จันทร์ฟอง นายสรายงค์ เหลืองวรา นางสาวหัทยา เรียงสันเทียะ และนายอนุพงศ์ แผ่นผา

3. วิธีพาเนลวอร์เท็กซ์ที่มีความแข็งแรงเชิงเส้นสำหรับทำนายผลกระทบของมุมปะทะที่มีต่อการกระจายดันบนแพนอากาศ NACA4412 (Linear strength vortex panel method for prediction of the effect of angle of attack on the pressure distribution of NACA4412) ผู้ดำเนินการได้แก่ นายวชิรวิทย์ เงินท้วม นางสาวสุทธิดา ดำทองสุข นายอติชาติ ทองสมบัติ และนายศุภกิจรัฐ คงกระพันธ์

4. วิธีพาเนลวอร์เท็กซ์ที่มีความแข็งแรงเชิงเส้นสำหรับการไหลศักย์อัดตัวไม่ได้ 2 มิติ (Linear Strength Vortex Panel Method for 2-D Incompressible Potential Flow) ผู้ดำเนินการได้แก่ นายวชิรวิทย์ เงินท้วม นางสาวสุทธิดา ดำทองสุข นายอติชาติ ทองสมบัติ และนายอาทิตย์ วิจิตรถาวรกุล โดยผลงานทั้งหมดมีรองศาสตราจารย์ ดร.วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา