บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยบูรพา และสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมลงนามในความร่วมมือกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรม และสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับเทคโนโลยีจรวด เทคโนโลยีสื่อสารดาวเทียมขนาดเล็ก (Cansat) เทคโนโลยีระบบอากาศยานไร้คนขับ รวมถึงต่อยอดเทคโนโลยีอื่น ๆ แก่เยาวชนระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป รวมถึงจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนและแลกเปลี่ยนบุคลากรตามภารกิจของกิจกรรม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ศึกษาดูงาน สัมมนาเชิงวิชาการ และเผยแพร่ผลงาน อันเกี่ยวกับกิจกรรม THAILAND CANSAT – ROCKET COMPETITION และเทคโนโลยีจรวด เทคโนโลยีสื่อสารดาวเทียมขนาดเล็ก (Cansat) เทคโนโลยีระบบอากาศยานไร้คนขับ รวมถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฏิบัติการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนาม และมี พลตรี ดร.ชรัติ อุ่มสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ ดร.สัญชัย เอียดปราบ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นพยานในการลงนามครั้งนี้