บันทึกความเข้าใจระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับ ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี

 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี ด้านวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรมทางวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนางานด้านนี้ของทั้งสองฝ่ายให้มีความเข้มแข็ง เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพงาน วิจัยและนวัตกรรมทางวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา และนายมนตรี ยันตรวัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี ลงนามในบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นายวิทยา เทพาลุน ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการ ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา ดร.ณัฐพันธ์ ถนอมสัตย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และนายฤทธิไกร เอื้อถาวรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา ร่วมลงนามเป็นพยาน