ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง 4455 จำนวน 1 อัตรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย  จำนวน ๑ อัตรา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง จำนวน ๑ อัตรา (เลขที่ตำแหน่ง ๔๔๕๕)

ลำดับที่ ๑ เลขประจำตัวสอบ ๐๐๓   นางสาววาสนา  พูลผล

ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่มีชื่ออยู่เหนือเส้นมารายงานตัวที่งานบุคคล สำนักงานคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยบูรพา  โทร. ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๓๓๐๐, ๓๓๑๑
ภายในวันพุธที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันและเวลาปฏิบัติงาน

หากพ้นกำหนดแล้ว จะถือว่าสละสิทธิ์

สามารถดูรายละเอียดเอกสารมารายงานตัว รายละเอียดคลิกที่นี่