ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการทุนการศึกษาวิศวะช้างเผือกบูรพา

ผลการพิจารณาคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าเป็นนิสิตขั้นปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการทุนการศึกษาวิศวะช้างเผือกบูรพา ประจำปีการศึกษา 2559 เนื่องจากคณะได้ดำเนินการพิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านการพิจารณาให้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

ประกาศมหาวิทยาลัย