ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตขั้นปริญญาตรีโครงการโควตานักเรียนโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตขั้นปริญญาตรีโครงการโควตานักเรียนโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ ที่สำเร็จการศึกษา ภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ วมว. ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 16 พฤษภาคม 2559
สมัครที่ สำนักงานคณบดี ชั้น 3 อาคารเกษม จาติกวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี้