ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้เพื่อเทียบโอนความรู้ฯ ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กำหนดให้มีการจัดทดสอบความรู้เพื่อเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เป็นรายวิชา สำหรับนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 ขึ้น ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารเกษม จาติกวณิช นั้น บัดนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้พิจารณา ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบ
ประกาศห้องสอบ

ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ เพื่อเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เป็นรายวิชา สาหรับนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่
27 – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

  1. นิสิตต้องแต่งกายด้วยชุดนิสิตให้เรียบร้อย และนำบัตรประจำตัวนิสิตมาด้วย
  2. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลข และเอกสารใดๆ เข้าห้องสอบ โดยเด็ดขาด