ประชุมสร้างความร่วมมือใน EEC Automation Park ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ บริษัท TKK Corporation CO.,LTD. และบริษัท CKD Thai Corporation Ltd.

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยศาสตร์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับและหารือกับคณะผู้บริหารบริษัท TKK Corporation CO.,LTD. ได้แก่ คุณกัลยาณี คงสมจิตร ประธานบริษัท และคุณชาย บูรณจิตร์ภิรมย์ ผู้บริหารฝ่ายการตลาด และผู้แทนจากบริษัท CKD Thai Corporation Ltd. ได้แก่ คุณประสาน ซื่อตรงต่อการ ผู้จัดการฝ่ายขาย และคุณณรงค์ชัย วัชเรนวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการขาย โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นไปเพื่อสร้างความร่วมมือใน EEC Automation Park ที่กำลังจัดตั้งขึ้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยทางบริษัทมีความยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาหลักสูตร บริจาคอุปกรณ์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อการพัฒนากำลังคนด้านระบบอัตโนมัติในพื้นที่ EEC รายละเอียดความร่วมมือจะมีการจัดทำเป็นบันทึกความเข้าใจต่อไป
ในการนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอขอบคุณ คุณปวีย์ภัทร วัฒนศิริเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิวูด จำกัด และอุปนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ประสานงานให้เกิดความร่วมมือในครั้งนี้