ประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะมหาวิทยาลัยหลักใน EEC มีพันธกิจในการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้เป็นฐานในการพัฒนาพื้นที่สู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ ตอบสนองต่อนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ได้มีการจัดประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะ ในด้านการพัฒนาเสาไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Street Lighting) โดยมีคณะทำงาน Smart Thailand Forum และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 6 อาคารเกษม จาติกวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา