ประชุม Tech Foresight ภาคตะวันออก กับคณะจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมงานจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้บริหารโครงการวิจัยฯ พร้อมคณะจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ดร.นรากร ศรีสุข รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อาจารย์วสุพล เผือกนำผล รองคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และคณะทำงาน โดยได้มีการร่วมประชุม Tech Foresight ภาคตะวันออก กับคณะจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะทำงานได้ร่วมเยี่ยมชมผลงาน “กิน อยู่ ดีแพลตฟอร์ม” ระบบแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ในการบริการการดูแลการใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพระยะยาว ณ ศูนย์ AIC@EEC โดยมี ตัวแทนจากบริษัท start up จากบริษัทแวมสแตค จำกัด บริษัทไอออเบอร์(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เซนโกรท จำกัด ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิน อยู่ ดีแพลตฟอร์ม หลังจากนั้น เข้าร่วมการประชุม การสังเคราะห์และประเมินสถานการณ์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดสู่พื้นที่ให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาระดับท้องถิ่นภาคตะวันออก (การทำ Tech Foresight ภาคตะวันออก) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 EEC Automation Park โดยร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ “Open Knowledge to Society” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) พร้อมทั้งร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานเทคโนโลยีพร้อมใช้ในการพัฒนาพื้นที่ และนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอดสู่การพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก โดย ดร.ภานุวัฒน์ ด่านกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดร.นรากร ศรีสุข รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อาจารย์สุวพล เผือกนำผล รองคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และ ดร.ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามลำดับ