ปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 12.30-17.40 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมตัวและวางแผนชีวิตก่อนเข้าสู่การทำงาน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพวิศวกร และการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และเป็นการปลูกฝังทัศนคติที่ดี ต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในงาน ภายในงานได้มีกิจกรรมให้โอวาทนิสิต จากคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการบรรยายในหัวข้อ ส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายวิศวกร การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมครวคุม การเข้าสู่วิชาชีพวิศวกรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดย สภาวิศวกร การบรรยาย การเตรียมตัวเข้าสู่ชีวิตการทำงาน การเตรียมตัวอย่างไรให้ได้งาน เส้นทางการหางาน และการพัฒนาบุคลิกภาพ โดย บริษัท จ็อบ มายเวย์ จำกัด และ หัวข้อบรรยาย Opportunities @  NSTDA  และ แนะแนวการศึกษา โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยในช่วงเย็นได้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญให้แก่นิสิตเพื่อความเป็นสิริมงคล