พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัท TRIMBLE SOLUTIONS SEA PTE LTD

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท TRIMBLE SOLUTIONS SEA PTE LTD เพื่อร่วมกันพัฒนาทางด้านวิชาการ การวิจัย การจัดการเรียนการสอน ร่วมกัน โดย ทางบริษัทจะสนับสนุน ซอฟต์แวร์ Tekla Structures ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เชิงโครงสร้างสำหรับ BIM ที่นำไปสร้างได้จริงและสามารถสร้าง รวม จัดการและแชร์แบบจำลอง 3D ที่ใช้หลายวัสดุ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการก่อสร้าง สำหรับการออกแบบ การจัดทำรายละเอียด และการจัดการข้อมูลตั้งแต่การวางแผนแนวคิดไปจนถึงการแปรรูปและการก่อสร้างในไซต์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกำลังจะเป็นมาตรฐานในงานก่อสร้างในอนาคต การลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ชั้น 6 อาคารเกษม จาติกวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยหลังจากเสร็จสิ้นการลงนาม คณะผู้บริหารบริษัท Tekla และทีมงาน ได้จัดกิจกรรมแนะนำผลิตภัณฑ์และสาธิตการใช้งานซอฟแวร์ ให้แก่น้อง ๆ นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารเกษม จาติกวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา