พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ การพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง อุตสาหกรรมด้านโอลิโอเคมีคัล และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

มหาวิทยาลัยบูรพา หนึ่งในสถาบันการศึกษาจำนวน 10 แห่ง ที่ได้ลงนามความร่วมมือ กับ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) บริษัทผู้นำทางด้านธุรกิจพลังงานทางเลือก และกลุ่มอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยการลงนามในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันวางแผนพัฒนาบุคลากร และจัดเตรียมกำลังคนที่มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ อันเป็นส่วนสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดตั้งฐานการผลิต ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง (Energy Storage System) อุตสาหกรรมด้านโอลิโอเคมีคัล (Oleochemical) และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Electric Vehicle) หรือ EV นอกจากนี้ยังมีบริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด ที่มีโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ที่มีนโยบายใช้เทคโนโลยีระดับสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในการนี้ทุกฝ่ายจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรแบบต่อเนื่องและเชื่อมโยงการศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนการสนับสนุนทุนการศึกษา การวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษาด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยมี ดร.อภิชาติ ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพิเศษภาคตะวันออก เป็นประธานภายในการลงนามในครั้งนี้ ซึ่งการลงนามดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

สถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมที่ร่วมลงนามในครั้งนี้
1) มหาวิทยาลัยบูรพา
2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก
3) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยอง
4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา
5) วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
6) วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
7) วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
8) วิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
9) วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
10) วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
11) วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม
12) บริษัทดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด
13) บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
14) บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
15) บริษัท อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น จำกัด และ
16) บริษัท ไมน์ โมบิลีตี คอร์ปอเรชั่น จำกัด