พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัทมิตซูบิชิ อีเล็กทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และมหาวิทยาลัยบูรพา โดย EEC

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัทมิตซูบิชิ อีเล็กทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และมหาวิทยาลัยบูรพา โดยทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการวิจัยและเทคโนโลยี ส่งเสริมการผลิตกำลังคนด้านอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในเขตพื้นที่ EEC โดยสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือดังกล่าว และมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยหลักใน EEC อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ถือเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมหลักใน 10 อุตสาหกรรมส่งเสริมและอุตสาหกรรมใหม่ที่อาจมีขึ้นในอนาคต ซึ่งมีความต้องการกำลังคนมากถึง 37,526 อัตรา ในปี พ.ศ. 2562-2566 หรือ 5 ปีนับจากนี้

ความร่วมมือระหว่างบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และมหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์หลัก คือ
1. เพื่อร่วมกันพัฒนาการวิจัยขั้นพื้นฐานและการวิจัยเชิงประยุกต์ และพัฒนาวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพและความรู้ความสามารถของบุคลากรภาคการศึกษา
2. เพื่อร่วมกันเร่งพัฒนาและยกระดับความรู้ ความสามารถ ความชำนาญและทักษะของกำลังคนในด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมในปัจจุบัน
3.เพื่อร่วมกันจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม ด้วยความร่วมมือของเครือข่ายสถานศึกษาทุกแห่งในเขต EEC

การดำเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC โดยเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 ได้มีการจัดประชุมเครือข่ายสถาบันและหน่วยงานภาคการศึกษาในเขตพื้นที่ EEC จำนวน 12 แห่งที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

การประชุมในวันนั้น สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่มาร่วมประชุม ต่างมีความเห็นที่ตรงกันในการสร้างเครือข่ายการวิจัยและการศึกษาด้านระบบอัตโนมัติ ผ่านศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ หรือ Automation Park เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านระบบอัตโนมัติในเขตพื้นที่ EEC ในระยะเริ่มต้น และจะมีการขยายการพัฒนาในระดับประเทศต่อไป ทั้งนี้ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้การสนับสนุนแบบจำลองระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม หรือ Smart Factory – Model line ซึ่งเป็นชุดจำลองการผลิตภาคอุตสาหกรรมในระดับ Shop floor ที่สามารถเชื่อมโยงสู่ระบบ IT (Information Technology) ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 รวมถึงให้การสนับสนุน ชุดฝึกปฏิบัตการด้านระบบอัตโนมัติที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการสร้างงานวิจัยและการฝึกอบรมสำหรับการพัฒนากำลังคนให้กับภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้เข้าใกล้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มากขึ้นกว่าในอดีต

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็กทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบคุณสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม รวมถึงบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ทำให้เกิดความร่วมมือ ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในเขตพื้นที่ EEC เท่านั้น แต่ความร่วมมือที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทยต่อไปในอนาคต