พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประจำคณะชั้น 6 อาคารเกษม จาติกวณิช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาห้องปฏิบัติการและศักยภาพของนิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในด้านหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ไอโอที อิเล็กทรอนิกส์ และระบบสมองกลฝังตัว โดยบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ จะเป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์และชุดฝึก ซึ่งกิจกรรมในอนาคตอาจประกอบไปด้วย การฝึกงาน สหกิจศึกษา การฝึกอบรม การเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขันในรายการต่าง ๆ ที่บริษัทเป็นผู้สนับสนุน นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา และนายจาง ช่าย ซิง รองประธานบริหารภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงนามในความร่วมมือดังกล่าว

โดยก่อนพิธีลงนามทางคณะผู้บริหารบริษัทเดลต้า ได้เข้าเยี่ยมชมการฝึกอบรม นิทรรศการของนิสิต และมอบอุปกรณ์และชุดฝึกปฏิบัติการด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ให้แก่ Delta Industrial Automation Laboratory ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่