พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านระบบอากาศยานไร้คนขับ เพื่อการป้องกัน ปราบปราม และสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ระหว่าง กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านระบบอากาศยานไร้คนขับ เพื่อการป้องกัน ปราบปราม และสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นลำดับต่อไป โดยมี พันตำรวจโทกรวัชร์ ปานประภากร พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฏิบัติการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามในบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ โดยมี พันตำรวจโทปกรณ์ สุชีวกุล พลตรี รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดร.ชรัติ อุ่มสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ดร.สัญชัย เอียดปราบ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นพยานในการลงนามครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ การวิจัยและพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมจากเทคโนโลยีระบบอากาศยานไร้คนขับ และเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับภารกิจการป้องกัน ปราบปราม และสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกันโดยมุ่งเน้นในการสนับสนุนภารกิจการติดตาม สะกดรอย เฝ้าจุดและแฝงตัว จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อของบประมาณจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบบอากาศยานไร้คนขับและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อเสนอแนะ คำปรึกษาและติดตามความก้าวหน้า ของกิจกรรมและการดำเนินโครงการ รวมถึงบุคลากร และทรัพยากร สนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีระบบอากาศยานไร้คนขับ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมรับผิดชอบสังคม ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่นอกเหนือทั้งสามฝ่าย เพื่อประโยชน์ร่วมกันให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และขอบเขตความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ รวมถึงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการเข้าร่วมและเกี่ยวข้องของหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่นอกเหนือทั้งสามฝ่าย จะต้องแจ้งให้อีกสองฝ่ายทราบและต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทั้งสามฝ่ายก่อน โดย ทั้งสามฝ่ายยินดีมอบหมายให้ สถาบันป้องกันประเทศ เป็นแกนกลางในการประสานงาน