พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับบริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคุณกัลยาณี คงสมจิตร ประธานกรรมการบริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ลงนามความร่วมมือ “การขับเคลื่อนและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัล” ระหว่าง EEC Automation Park และ บริษัท TKK Corporation ในการประชุมประชาพิจารณ์ แผนที่นำทางเทคโนโลยี ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ สำหรับขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัล ภายใต้ โครงการศึกษาแนวทางยกระดับผลิตภาพและสร้างมูลค่า (Value Creation) ของภาคเศรษฐกิจไทย ด้วยหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัล ณ โรงแรมแกรนด์ โฟร์วิงส์ ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ

โดยความร่วมมือดังกล่าวทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันพัฒนากำลังคนกลุ่มเยาวชน กลุ่มบุคลากรภาคอุตสาหกรรม และประชาชนทั่วไป ให้มีศักยภาพสูงในเชิงวิชาการ และวิชาชีพที่ทันต่อความต้องการของการทำงานในอุตสาหกรรมใหม่สู่ New S-Curve ให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการของ EEC Automation Park ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยบูรพ ทั้งในด้านวิชาการและการให้บริการภาคอุตสาหกรรมและประชาชนทั่วไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา EEC ในระยะยาวต่อไป และส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นการสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง EEC Automation Park และ บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด