พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา และ บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยบูรพา และ บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ ณ EEC Automation Park มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมกันนำเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัยเข้ามาใช้งานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนงาน Factory Automation และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดทำหลักสูตรและกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และสร้างทักษะด้าน Industrial Iot and Security สำหรับผู้ประกอบการ สนับสนุนการทำงานของ EEC Automation Park ทั้งในด้านวิชาการและการให้บริการภาคอุตสาหกรรมและประชาชนทั่วไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา EEC ในระยะยาว ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นการสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง EEC Automation Park และบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณยศ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และนายทวีวัฒน์ จันทรเสโน รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย คุณศุทธินี ลีลาเหมรัตน์ ผู้จัดการโครงการ Cisco Networking academy บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และคุณบวรวุฒิ ไชยากุล ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามเป็นพยานในครั้งนี้