พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ กลุ่มคลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ภาคตะวันออก

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฏิบัติการแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ดร.รุ่งโรจน์ อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 และนายวิโรจน์ รมเยศ ประธานคลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ภาคตะวันออก ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ กลุ่มคลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ภาคตะวันออก โดยบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ จัดทำขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมให้เกิดเป็นพันธมิตร ทางธุรกิจในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การเพิ่มผลิตภาพ สร้างโอกาสทางการตลาดให้กับธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาการรวมกลุ่มให้เข้มแข็ง และหาแนวทางร่วมกันเพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในการพัฒนาต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตหรือการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ Value Chain และนำไปสู่การสร้างฐานอุตสาหกรรมแห่งอนาคต การลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ชั้น 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา