ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดโครงการ “การถ่ายทอดประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงวิชาการจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง”

 

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้จัดโครงการ “การถ่ายทอดประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงวิชาการจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” ที่ ห้องประชุม 1 อาคารเกษม จาติกวณิช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงวิชาการจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องและสร้างบรรยากาศทางวิชาการ สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนหนังสือ ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 และ 2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยหลักจาก อาจารย์ภัคพงศ์ จันทเปรมจิตต์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้กล่าวเปิดงานแล้ว อาจารย์วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์ ได้แนะนำคณาจารย์และบุคลากรในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลให้นิสิตชั้นปีที่ 1 และ 2 ได้รู้จัก จากนั้น จึงเป็นกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ของนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงวิชาการในปี พ.ศ.2559 โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้ ได้รับความช่วยเหลือจากคณะทำงานซึ่งเป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นอย่างดี

3    2

5    1

7    4