ภารกิจมอบตู้ความดันลบประจำวันที่ 21 เมษายน 2563 และรับมอบเงินทุนสนับสุนการจัดทำตู้ความดันลบจาก คพอ. รุ่นที่ 365

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มอบมอบสิ่งประดิษฐ์ตู้ความดันลบสำหรับเตียงผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ให้แก่โรงพยาบาลในภาคตะวันออกจำนวน 4 แห่งดังนี้ โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 ตู้ โรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดระยอง จำนวน 1 ชุด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 2 ตู้ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 1 ตู้ พร้อมทั้งฝึกอบรมการประกอบตู้ และให้คำแนะนำการใช้งาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ หัวหน้าโครงการจัดทำและผลิตตู้ความดันลบเพื่อผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 สำหรับโรงพยาบาลในภาคตะวันออก ดร.สัญชัย เอียดปราบ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ดร.ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และคณะทำงาน เป็นตัวแทนในการส่งมอบในครั้งนี้

โดยในเวลา 13.00 น. คณะผู้ประกอบการ คพอ.รุ่นที่ 365 ชลบุรี นำโดย นายปวีย์ภัทร วัฒนศิริเศรษฐ ประธานรุ่น คพอ. 365 ได้มอบทุนสนับสนุนการผลิตตู้ความดันลบสำหรับเตียงผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา และเยี่ยมชมการผลิต ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล อ.ดร.ทนงศักดิ์ เทพสนธิ รองคณบดี อ.ดร.สัญชัย เอียดปราบ รองคณบดี ผศ.ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ หัวหน้าโครงการผลิตตู้ความดันลบ เป็นตัวแทนในการรับมอบในครั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขอบคุณ สมาชิกโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) รุ่นที่ 365 มา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

โดยผู้ที่สนใจสามารถ ร่วมบริจาคโดยการโอนเงินเข้าบัญชีโครงการ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่บัญชี 386-0-77745-9 🙏 เสร็จแล้วโพสต์สลิปการโอน 👉 LINE Official @buuengineering เพื่อรับใบเสร็จไปหักลดหย่อนภาษีได้สองเท่า