ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563 ตามเกณฑ์ EdPEx

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดี และคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563 ตามเกณฑ์ EdPEx ดังรายนามต่อไปนี้

1. รองศาสตราจารย์ พลอากาศตรี ดร. ตระการ ก้าวกสิกรรม
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ชัย รัตนนนท์
3.ดร.อรุณี แสงวารีทิพย์

โดยได้มีการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา ตามเกณฑ์ EdpEx คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการฯ มา ณ โอกาสนี้ด้วย